Huishoudelijk

Hoofdstuk 1. Tenue en samenstelling van de vereniging

Art. 1: de clubkleuren

De kleuren van de vereniging zijn geel en zwart.
Het shirt bestaat uit zwarte en gele verticale smalle banen. De broek is zwart en de kousen zijn zwart en geel geblokt.

Art. 2: het verkrijgen van het lidmaatschap

Het aanmelden als lid van de vereniging dient schriftelijk te geschieden. Daarvoor is een aanmeldingsformulier beschikbaar.
Voorwaarde voor toelating is dat aanvrager bereid is de vastgestelde contributie te betalen en bij andere voetbalorganisaties geen contributieschulden heeft. En verder het huishoudelijk reglement te respecteren.
Het bestuur kan een verzoek om lid van de vereniging te worden weigeren. Indien een aanvraag geweigerd wordt, is het bestuur verplicht de aanvrager schriftelijk van de reden van weigering in kennis te stellen. Uit oogpunt van bescherming persoonsgegevens zal het bestuur zijn reactie niet openbaar maken.
Een aanvrager heeft recht op beroep tegen deze weigering op de Algemene Ledenvergadering.
Geloof, afkomst en ras mogen geen reden van weigeren zijn.

Art. 3: leden

De vereniging onderscheidt de volgende categorieën:
-  Seniorenvoetballeden, zijnde spelende leden die op 1 januari van het lopende verenigingsjaar 18 jaar of ouder zijn.
-  Jeugdleden, zijnde spelende leden die op 1 januari van het lopende verenigingsjaar jonger dan 18 jaar zijn.
-  Erevoorzitter, ereleden en leden van verdienste, zijn leden die als zodanig door de Algemene Ledenvergadering zijn benoemd.
-  Ondersteunende leden, zijnde niet-spelende leden die de vereniging als donateur ondersteunen.

Hoofdstuk 2 Rechten en verplichtingen

Art. 1: Rechten verbonden aan het lidmaatschap

De leden hebben recht op ontvangst van het cluborgaan De Kwekker en andere mededelingen van algemene aard van het bestuur.
De leden zoals omschreven in de statuten hebben actief stemrecht in de Algemene Ledenvergadering.
Senioren-en jeugdleden hebben recht per seizoen op deelname aan minimaal ¾ van het aantal competitiewedstrijden waarin hun team is ingedeeld. Wedstrijden die gemist worden vanwege blessures, schorsing of afwezigheid tellen mee. Tevens hebben bedoelde leden recht op deelname van de trainingen die voor hun team georganiseerd worden.
De ere-voorzitter en verdere ere-leden zijn vrijgesteld van contributiebetaling.
De leden hebben recht op vrije toegang bij vriendschappelijke en normale competitiethuiswedstrijden van alle teams van de vereniging.
De leden hebben recht op gebruik van kleedruimtes en douches bij de wedstrijden en trainingen.
De leden mogen gebruik maken van de kantine voor en na hun voetbalactiviteiten.

Art. 2: Verplichtingen verbonden aan het lidmaatschap

De leden hebben zich te houden aan de in de statuten en het huishoudelijk reglement gestelde verplichtingen.
De leden gaan zorgvuldig om met de accommodatie, materialen en eigendommen die VFC hen beschikbaar stelt bij het uitoefenen van het voetbalspel.
Wijzigingen van adres en andere t.b.v. een zorgvuldige ledenadministratie behorende zaken dienen aan de ledenadministratie doorgegeven te worden.

Art. 3: Straffen

Uitsluitend het bestuur is bevoegd de volgende straffen op te leggen:
een berisping
Een schorsing voor deelname aan activiteiten met een maximum duur van 6 maanden.
Een boete aan individuele leden als ook het team, conform de geldende KNVB-richtlijnen.

Art. 4: Contributies

De algemene ledenvergadering stelt jaarlijks op voorstel van het bestuur de contributies vast.
Voor senioren en jeugdleden worden de reguliere KNVB categorieën gehanteerd.
De contributie kan op de volgende wijze voldaan worden:
per automatische incasso
per acceptgiro ( hierbij wordt een kleine opslag gehanteerd i.v.m. extra kosten)
De betaling moet geschieden voor de door de penningmeester aangegeven datum van het lopende verenigingsjaar.

Art. 5: Kostenvergoedingen

De penningmeester is gemachtigd namens het bestuur kosten te vergoeden aan personen die kosten t.b.v. VFC hebben gemaakt.
Deze kosten zijn vooraf met het bestuur of een gemachtigde daarvan besproken en goedgekeurd.
De vergoedsom mag niet hoger dan de werkelijk gemaakte kosten zijn.

Art. 6: Opzegging van het lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren voor 31 mei van het lopende verenigingsjaar.
Verklaringen over voldaan hebben van de financiële verplichtingen op overschrijvingsformulieren worden uitsluitend door of namens de penningmeester getekend als op moment van indiening verschuldigde contributiebedragen zijn voldaan.

Art. 7: Begunstigers: rechten en plichten

De door begunstigers of donateurs te betalen minimumbijdrage per jaar wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld.
Begunstigers en donateurs hebben recht op vrije toegang tot het VFC-sportcomplex bij alle vriendschappelijke en normale competitiewedstrijden van VFC. Tevens hebben zij recht op ontvangst van het clubblad.

Hoofdstuk 3 Bestuurlijke organisatie, taken en bevoegdheden

Art. 1: Bestuursleden

A.  Het bestuur geeft leiding aan de vereniging, houdt toezicht op het verenigingsleven, voert de door de algemene ledenvergadering genomen besluiten uit en beheert de geldmiddelen van de vereniging. Het draagt zorg voor het naleven van de statuten en het huishoudelijkreglement. Het bestuur beslist in alle gevallen waarin verenigingsreglementen niet voorzien. Het bestuur komt minimaal tienmaal per jaar bijeen.

B.  Het bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris, de wedstrijdsecretaris, de penningmeester, jeugdzaken, voetbaltechnische zaken, vrijwilligerszaken, accommodatiebeheer en zondagszaken en sponsorzaken/pr.

C.  De voorzitter leidt de bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergadering. Hij stelt zich op de hoogte van alle verenigingsactiviteiten en houdt toezicht op de naleving van de statuten en het huishoudelijkreglement en de besluiten die in de algemene ledenvergadering zijn genomen. Verder draagt hij zorg voor goede contacten met organisaties die voor de vereniging van belang zijn, zoals gemeente, KNVB, sponsors, e.a. De voorzitter is eerste woordvoerder van de vereniging en derhalve de persoon die het bestuursbeleid naar de leden als ook naar buiten de vereniging uitlegt.

D.  De secretaris is verantwoordelijk voor de correspondentie van de vereniging, het bijhouden van een notulenregister, de registratie en de verspreiding van de ontvangen post, de samenstelling van de presentielijsten en lijsten van ingekomen en uitgaande stukken t.b.v. de algemene leden - en bestuursvergadering, het maken van een jaarverslag en het beheer van het verenigingsarchief.

E.  De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de geldmiddelen, de financiële administratie, de ledenadministratie, de inning van de contributies en andere vorderingen van de vereniging. Betalingen uit de verenigingskas worden door hem gedaan tegen behoorlijke betalingsbewijzen. Voor betalingen boven een bedrag van 2500 euro, die niet rekeningen van KNVB of leveranties t.b.v. de kantinevoorraad betreffen, heeft hij toestemming nodig van het bestuur. Telkens op verzoek en minstens eenmaal per 3 maanden geeft hij het bestuur een overzicht van de financiële situatie van de vereniging. De penningmeester is verplicht het bestuur te informeren als naar zijn mening budgetten dreigen te worden overschreden. Hij maakt een financieel jaarverslag en een conceptbegroting voor het volgende verenigingsjaar.

F.  Alle bestuursleden zijn belast met de taken die zij bij bestuursbesluit opgedragen hebben gekregen.
Alle bestuursleden zijn te alle tijde (ook na aftreden) geheimhouding verplicht over persoonlijke gegevens, die zij voor een behoorlijke uitoefening van hun taak verkrijgen en opver zaken die volgens besluit van hun bestuur niet openbaar gemaakt mogen.

Bestuursleden aanvaarden hun functie voor minimaal drie jaar.

Art. 2: Vergoedingen aan bestuursleden

Vergoed worden de kosten die een bestuurslid maakt t.b.v. VFC, echter alleen basis van declaraties van werkelijk gemaakte kosten.
Vergoed wordt het lidmaatschap van het bestuurslid over het lopende jaar dat hij/zij in functie is.
Het bestuurslid sponsorzaken krijgt een vaste, jaarlijks vast te stellen vergoeding t.b.v. bezoek aan (aspirant)sponsors

Art. 3: Rooster van aftreden

Van het bestuur zijn aftredend:
-  Het eerste jaar: de penningmeester, jeugdzaken, wedstrijdsecretaris
-  Het tweede jaar: de secretaris, voetbaltechnische zaken en sponsoring
-  Het derde jaar: de voorzitter, accommodatiebeheer, vrijwilligerszaken

Art. 4: Commissies

Jaarlijks kan het bestuur t.b.v. algemene of specifieke zaken van de vereniging diverse commissies benoemen indien zij dit noodzakelijk acht. De taken en verantwoordelijkheden worden in overleg met betrokkenen door het bestuur bepaald. Het bestuur is door een bestuurslid in een commissie vertegenwoordigd.
De commissie kiest zijn voorzitter die o.a. belast is met de rapportage van de activiteiten van zijn commissie en de bewaking van eventueel toegewezen budgetten.

Art.5: Onverenigbaarheid van functies

In het algemeen zijn onverenigbaar functies welke bij vervulling door dezelfde persoon behoorlijk toezicht op de uitoefening van de gestelde taken uitsluit.
Een bestuursfunctie is onverenigbaar met een betaalde functie binnen de vereniging.

Art. 6: Vervanging

Het bestuur is verplicht na benoeming van de voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter aan te stellen.